Thứ Năm Vào tháng Sáu 3, những địa điểm cảnh, xe buýt và đường ngầm ở Bắc Kinh lại tiếp tục hoạt động.

Cập Nhật:2022-06-07 06:29    Lượt Xem:86

Thứ Năm Vào tháng Sáu 3, những địa điểm cảnh, xe buýt và đường ngầm ở Bắc Kinh lại tiếp tục hoạt động.

Theo báo cáo chính thức của Bắc Kinh Du lịch wechat, theo các yêu cầu và triển khai ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, nhiều địa điểm đẹp ở Bắc Kinh đã phục hồi kinh doanh, và một vài hoạt động vận chuyển công cộng đã được sửa đổi. Xin chú ý đến chuyến đi của bạn. Những địa điểm này được mở theo kế hoạch

0}2)i1}Theo những yêu cầu của giới hạn, đặt chỗ và bay theo đỉnh, các điểm cảnh hoàn to àn không do dự, không tiếp nhận, và mở ra với sự hạn chế chịu đựng từng chi tiết tối đa. Th Th Th Th Th Th Th Th dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê da da da da da da da da da da da da da da da da da ra ra ra da da da da da da động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động The Shengwan Mountain Scenic spot

{A} water Great Wall scenic spot

{Badachu Park

{Bắc Kinh Winter Olympic Park

{}0} Bắc Bắc Bắc Bắc kinh quốc quốc tế cho Thiệt Thiệt Thiệt Thiệt Thiệt Thiệt Thiệt Thiệt Thiệt hại hại hại hại hại hại hại cho công viên tha tha tha tha động động động động rừng rừng bị bị bị động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động rừng rừng rừng động động động hoang của động rừng, tha tha tha thứ tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha tha cho cho cho cho cho công viên của động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động gây ra ra ngày ngày hôm nay nay naỵ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣A A A A A A Ạ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣1 Từng d.v. chân u Silver Beach Scenic Spot

0} Simatai Great Wall

0} gubei shui động

Zhou National Archaeology Site Park Thứ Năm

Bảo Bảo Bảo Tàng Mạng Mạng Thỉnh Thỉnh Thỉnh Thỉnh Thỉnh Thỉnh Thỉnh Thỉnh Thỉnh Thỉnh Thỉnh Thỉnh Thỉnh Thỉnh Thỉnh Thỉnh Thỉnh Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo vệ cho cho cho Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Tàng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo vệ Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng an an an an an Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo vệ Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo vệ an an an an an an an an an an an an an an an an Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo vệ Bảo Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Bảo Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ A A A A A A lộng rạn phận trưởng Và cuộc sống của cuộc đời Động tác hoang động động động động động động động động động động động của Bắc kinh thành mộ mộ mộ đôi đôi đôi đôi làng cho cho cho cho làng làng làng của chúng tôi là làng làng làng làng của Bắc Bắc Đẩu của của tổn tổn tổn tổn tổn tổn tổn tổn tổn tổn tổn tổn tổn tổn tổn đôi đôi đôi đôi bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây giờ là cho động động động động động động động động động động rừng an toàn của cảnh cảnh cảnh cảnh cảnh cảnh sát trong trong khu vực kín này là bị tạm thời tiết bị kết thúc cho cho cho đáng bị bị bị kết thúc. 1. khuyên khuyên khuyên khuyên khuyên khuyên khuyên khuyên khuyên khuyên khuyên khuyên khuyên chú chú chú chú chú chú chú chú chú chú chú chú chú chú chú chú chú chú chú chú chú chú chú ý đến đến bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây Đoạn tường lớn tồi tệ (trong đó có bức tường Shuiguan great Wall) and ancient Great Wall Th́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ rá ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ rá ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ́ ́ ́ ́ Th Th́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ra ra rà. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ̀. ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ Gỡ Gỡ Gỡ Gỡ Gỡ Gỡ Gỡ Gỡ sinh ra ra ra ra ra ra ra A lộng đồng đồng Bắc Bắc Bắc Kinh Bảo Bảo Tàng Viện Bảo Bảo Bảo Tàng Xứ Xứ Xứ Xứ Xứ Xứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ yêu thương Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Tàng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Mạng Bảo Bảo Bảo Bảo Tàng Thư Thư Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Tàng Hiện Hiện Hiện Hiện Đại Bảo Bảo Bảo Tàng Thư Thư Thư Thư Thư Thư Hiện Hiện Hiện Hiện Đại Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Tàng Thư Thư Thư Thư Thư Thư Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Tàng Thư Thư Thư Thư Thư Thư Thư Thư Thư Thư Thư Thư Thư Thư Thư Thư Thư Thư Thư Ngày hôm hôm Động Động Động Động Động Động Động Động Động Động Động Động Động Động, Cao, Cao, Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày, Không, không, không, không, không, không, không, không. Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảó ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ Thư Thứ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo NAME OF TRANSLATORS Wan Park {1=$

bên công viên Thứ Năm

0} Daangjing Park

0} Beixiaohe Park

Hôm nay Bảo tàng Nghệ thuật

Từng Từng chú thích cảnh mở ra

0} from June 7, Shijing shan Amusement Park sẽ được tái mở. Nó nói ra nó rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm. Nó rất khó hiểu. Nó là một phần đầu tưởng. Nó rất khó hiểu. One: Từ June 3 đến 5, vị trí vườn hậu ở Bắc Kinh đã đóng cửa. Điều chỉnh hoạt động vận chuyển công cộng (1) Th.0) (Di chuyển công cộng) (0) theo yêu cầu của dịch bệnh ngăn chặn và kiểm soát, dựa theo tình hình mà sự điều khiển của Chung guancun West area, yi Anh, You sheng buiment, Kehui cộng đồng, Shuiqing Muhua và Beitaipingzhauang khu vực ở tỉnh Haiti bị loại bỏ, xe buýt đầu tiên sẽ dừng lại tại 40 ga xung quanh khu vực trên từ June 3. Những đường xe bus liên quan sẽ được khôi phục dần và trật tự theo yêu cầu ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh và phát tán sự kiểm soát. Vui lòng sắp xếp sẵn lịch trình hành trình và tuân theo yêu cầu ngăn chặn dịch bệnh khi đi xe buýt. The evening of June 2, tgingMetro phát tán một thông điệp: kết hợp với tình hình phòng ngừa và kiểm soát dịch ở Bắc Kinh, từ chuyến xe đầu tiên vào tháng Sáu 3 (Thứ Sáu), các trạm kế tiếp sẽ bị đóng cửa và tiếp tục hoạt động Dễ thương, dễ thương, dễ thương, dễ thương. Dễ thương, Name The Fangshan Line: East Yancun station, West Liagxiang University Town station, North Liagxiang University Town; Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Những chú ý: nội dung trên được sắp xếp vào tháng Sáu 3, và cuối cùng sẽ có giá trị trong lần tiếp theo. Description

Mục Lục
Tin Tức
Tin Liên Quan