Name Nắm đấm kết hợp! Vùng đất Giang Tô phát hành 20 Name

Cập Nhật:2022-05-23 06:08    Lượt Xem:84

Name Nắm đấm kết hợp! Vùng đất Giang Tô phát hành 20 Name

*Yangzi Evening News Network, May 19 (tập viên ký giả Vương có thể) Yangzi Evening News/ Ziniu news phóng viên đã biết rằng gần đây, Giang-su Branch của Chính phủ ngoại giao (bộ ngoại giao) đã phát hành một thông báo về việc củng cố sự giải cứu của các công ty và thúc đẩy ổn định phát triển thương mại nước ngoài và đầu tư ngoại quốc, và phát triển 20 cụ thể hỗ trợ sáu khía cạnh: tăng hỗ trợ tài chính của các kinh doanh nước ngoài, hướng dẫn các công ty để ngăn chặn rủi ro ngoại giao và tăng hiệu quả của các chính sách hỗ trợ thương mại. The phóng viên of

{Th

Yangzi Evening News/ Ziniu news phát hiện ra rằng các biện pháp hỗ trợ đã đánh dấu sự giúp đỡ và xác định chính xác nhu cầu khẩn cấp của những người chơi vi thị trường. Bằng cách đóng góp đầy đủ vai trò tài chính của các quốc lộ dịch vụ tài chính vượt biên, dễ dàng mua và trả lại các khoản vay bằng ngoại giao từ các công ty, và mở rộng sự giảm thiểu nợ nước ngoài, chúng tôi sẽ cố gắng giảm bớt các khó khăn tài chính của các công ty thương mại nước ngoài và hỗ trợ những nhu cầu tài chính hợp lý của các công ty thương mại nước ngoài, đặc biệt là nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ và nhỏ bé và nhỏ bé, nhỏ bé, và thu nhỏ. Thực tế đáp ứng nhu cầu tài chính hợp lý ở nước ngoài của các công ty vận động trên to àn cầu, hỗ trợ các ngân hàng để thiết lập và mở rộng kinh doanh vay mượn nước ngoài, và tăng cường mối liên hệ quản lý các khoản vay nước ngoài, bảo đảm vượt biên, đầu tư nước ngoài và các doanh khác. Một loại chính sách này cũng quan trọng hơn việc hướng dẫn các công ty đến việc ngăn chặn rủi ro của thị trường, và giảm hiệu quả các tác động của sự thay đổi ngoại giao. Một mặt, thúc đẩy các ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu về sự thoái thác của các cơ quan thị trường, và nâng cao khả năng của các công ty để đối phó với rủi ro ngoại giao bằng việc thiết lập các đường dây tín dụng đặc biệt cho các giao dịch ngoại giao và tạo ra các bảo đảm thương mại để tăng cường tín dụng. Mặt khác, chúng ta sẽ tăng cường sự hỗ trợ trợ trợ trợ về tỷ lệ hối lộ cho các công ty nhỏ, nhỏ bé, nhỏ bé và nhỏ, nhỏ bé, nhỏ bé và nhỏ, hướng dẫn mọi loại nguồn lực hướng tới những công ty nhỏ, nhỏ, nhỏ bé, nhỏ bé và nhỏ, và nâng cao tính chất bao gồm cả sự bảo trợ ngoại giao. Có thể có ít nhất 8000 nhỏ, vừa nhỏ, và thu nhỏ những công ty tham gia thoái thác và thoái thác trong tỉnh ở 2022. bức báo này đề nghị mở rộng phạm vi thuận lợi cho các chính sách hỗ trợ và tăng hiệu quả quyết định vốn thương mại nước ngoài. tích cực hỗ trợ phát triển các hình thức mới và các mô hình giao thương ngoại quốc như giao thương mại qua biên giới, nhà kho nước ngoài, hợp đồng và thương mại ngoài biển, và tạo ra một môi trường tốt để phát triển kinh tế ngoại quốc. Mảnh ghép này ghi là: người có liên quan đến chi nhánh Tưởng lâm an to àn đã nói rằng trong bước tiếp theo, chi nhánh Tưởng lâm an toàn sẽ chú ý đến quản lý ngoại giao, thực hiện kế hoạch 20 để giúp kinh doanh giải cứu, và liên tục tăng khả năng trao đổi đối ngoại để hỗ trợ và phục vụ nền kinh tế thực tế, hộ hộ những thực tế kinh tế ngoại giao và giúp nền kinh tế của toàn tỉnh. Nó được xảy ra bởi Li Hải Hoàng

Mục Lục
Tin Tức
Tin Liên Quan