Vui Game 2 Người Giá IPO của favotex (6837.sh) là 18

Cập Nhật:2022-07-23 07:52    Lượt Xem:118

Vui Game 2 Người Giá IPO của favotex (6837.sh) là 18

The hời and the đỡ son (lead thiếu nợ) đã đánh giá to àn diện giá giá giá giá hợp lí của công ty, the secondary đánh giá giá giá giá giá cả tế bào trên thị trường so sánh, the secondary Market đánh giá cao các công tyVui Game 2 Người, the secondary đánh giá của công ty tương ứngVui Game 2 Người, the secondary Market đánh giá của công ty và các khía cạnh khác dựa trên kết quả điều tra sơ bộ, Dựa trên nhu cầu về quỹ tăng, bồi thường mạo hiểm và các yếu tố khác, mức giá phát hành được đàm phán và quyết định là 18.54 yuan. The online time is 9:30-11:30 và 13:00-15:00 on July 22, 2022 (t day). Khoảng thời gian con gửi t ín hiệu ngoại tuyến là 9:30-15:00 on July 22, 2022 (t day). Description

Mục Lục
Tin Tức
Tin Liên Quan